O Bowlingu

Definice hry

Hra desetikuželkového sportu sestává z deseti framů. V každém z prvních devíti framů hází hráč dvakrát, pokud však nedosáhne striku. Dosáhne-li hráč striku nebo sparu, hází v desátém framu třikrát. Každý frame musí všichni hráči ukončit v pravidelném pořadí.

Hra – počítání skóre

S výjimkou případů, kdy hráč zahraje strike, se výsledek prvního hodu hráče zapisuje do malého čtverečku v levém horním rohu příslušného framu a výsledek druhého hodu se zapisuje do pravého horního rohu. Pokud není v druhém hodu v příslušném framu poražena žádná ze stojících kuželek, zapíše se do výsledkové tabulky (-). Ihned se též zaznamená součet obou hodů daného framu.

Strike

Hráč zahraje strike, jestliže při prvním hodu v daném framu porazí kompletní sestavu kuželek. Zapisuje se do čtverečku v levém horním rohu příslušného framu jako znaménko (x). Bodový zisk za strike činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujících dvou hodech.

Double

Dva po sobě následující striky se nazývají double. Bodový zisk za první strike činí 20 plus počet kuželek, které hráč porazí v prvním hodu následujícím po druhém striku.

Triple

Tři po sobě následující striky se nazývají triple. Bodový zisk za první strike činí 30. Aby hráč mohl dosáhnout maximálního skóre 300 bodů, musí zahrát 12 po sobě následujících striků.

Spare

Porazí-li hráč ve druhém hodu framu všechny kuželky, které zůstaly stát po hodu prvním, dosáhne spare. Zapisuje se znaménkem (/) do čtverečku v pravém horním rohu daného framu. Bodový zisk za spare činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujícím hodu.

Nedohoz

Nedohoz se nazývá situace, kdy hráč během dvou hodů framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvoří split.

Split

Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zůstanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále: 1. je poražena nejméně jedna kuželka mezi dvěma či více stojícími kuželkami, např. 7-9 či 3-10 2. je poražena nejméně jedna kuželka těsně před dvěma či více stojícími kuželkami, např. 5-6. Poznámka: split se zpravidla označuje ([]).

Schéma hry

Hra se hraje na dvou dráhách (páru), které jsou těsně vedle sebe. Členové soutěžních družstev, trojic, dvojic či jednotliví soutěžící házejí v následném a regulérním pořadí vždy jeden frame na jedné dráze, další frame pak na druhé dráze, a takto pokračují, dokud neodehrají pět framů na každé dráze.

Regulérní poražení kuželky

Za regulérní se považuje takový hod, kdy koule opustí držení hráče a překročí čáru přešlapu do hracího prostoru. Počítá se každý hod, který není prohlášen za neplatný. Hod musí být proveden pouze ručně. Není povoleno používat žádná zařízení, která by byla součástí koule nebo by k ní byla připojena, a při hodu by se oddělila nebo by byla během hodu její pohyblivou součástí.

Copyright © 2013-2014 Algavi

Validate HTML & CSS